Banner

Sự ra đời của NBTC


Uỷ ban phát thanh, truyền hình và viễn thông quốc gia, hay NBTC.

NBTC Là một cơ quan nhà nước độc lập, ra đời dựa trên Bộ luật về ủy ban quy hoạch song vô tuyến và chỉ đạo hoạt động, phát thanh, truyền hình và viễn thông. Bộ luật này được ban hành vào năm 2010, theo Điều 47 của Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan năm 2007, quy định:

“Sóng vô tuyến dùng trong hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông là tài nguyên truyền thông quốc gia, mang đến lợi ích chung cho cộng đồng. Sóng vô tuyến do một cơ quan độc lập giữ trách nhiệm phân bổ tần số sóng và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông như luật pháp quy định”.

NBTC có quyền thực hiện phân bổ tần số sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình, viễn thông vì lợi ích chung của cộng đồng. Cơ quan NBTC là đơn vị được chuyển quyền quản lý mọi chương trình, ngân sách, quyền lợi, trách nhiệm, công nợ, cán bộ, nhân viên và nguồn vốn của cơ quan NBTC kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2010 và trong lúc bầu cử Ủy ban NBTC vẫn chưa kết thúc. Luật quy định Ủy ban viễn thông quốc gia (NTC) tạm thời sẽ hoạt động trên cương vị NBTC.

Tuy vậy, vào ngày 7 tháng 10 năm 2011 vừa qua, Thái Lan cũng đã thành lập Ủy ban phát thanh, truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC) với 11 thành viên là các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ đã trải qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hết sức gắt gao và giữ trọng trách tạm thời trước khi Thượng viện ban hành nghị quyết trong khung thời gian Luật pháp quy định, cho đến khi nhận lệnh của Đức vua bổ nhiệm vào vị trí NBTC có thẩm quyền trong việc chỉ đạo hoạt động  truyền thông của quốc gia một cách chính thức.

Để tạo ra tính linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ, Luật pháp chỉ định ra 2 tiểu ban ủy quyền của NBTC trong những mặt liên quan. Đó là: “Ủy ban hoạt động phát thanh và truyền hình (CAT)” nhận trách nhiệm về mặt hoạt động phát thanh và hoạt động truyền hình”, và “Ủy ban hoạt dộng viễn thông (NTC)” nhận trách nhiệm về mặt hoạt động viễn thông. Cả CAT và NTC đều là tiểu ban trong hội đồng NBTC. Việc đề ra chính sách và đưa ra các quyết định quan trọng là sự quyết định chung của 11 thành viên, cùng cán bộ của Cơ quan NBTC. Trong đó, Tổng thư kí NBTC là người giám sát hỗ trợ trong việc định hướng nhiệm vụ hoạt động.

Vì vậy, có thể nói, việc sóng vô tuyến và các hoạt động phát thanh, truyền hình và hoạt động viễn thông của Thái Lan có được hệ thống chỉ đạo từ NYBC sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân và tạo ra sự cạnh tranh tự do một cách công bằng.

Hiến pháp Vương quốc Thái Lan năm 2007.
Luật về ủy ban quy hoạch song vô tuyến và chỉ đạo hoạt động, phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010.

Download

được tạo bởi  -   (17/01/2017 9:38:23 SA)