สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by   - admin NBTC

Download