สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และทางหนังสือแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งมีผู้สนใจให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบตามแนวทางที่กำหนดใน ข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 ต่อไป
 

Download

  • แนบ-1-รายงานสรุปผล-ประกาศ-กสทช.pdf
  • แนบ-2-รายงานสรุปผล-หลักเกณฑ์.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/3/2021 4:14:08 PM)

Download

Page views: 342