การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ในพื้นที่ภาคเหนือ 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ทุรกันดาร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธินรองเลขาธิการฯ สายงานกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วยผู้แทนจาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)และที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ในพื้นที่ภาคเหนือ 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ทุรกันดารณ ห้องประชุม 3ชั้น2อาคารอำนวยการสำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/1/2021 11:59:16 AM)