กทค. มีมติรับเรื่องขอทบทวนการสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยา 1800 MHz ของทรูมูฟฯ

     หนังสือดังกล่าวยังได้ระบุถึง การที่ กทค. มีมติกำหนดวันสิ้นสุดมาตรการเยียวยาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ของทรูมูฟ และดีพีซี เมื่อมีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งแล้วอาจขัดคำสั่งหรือเจตนารมณ์ของ คสช.  ดังนั้นหากบริษัทดำเนินการโดยปิดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ภายในเที่ยงคืนวันที่ 25 พ.ย. 2558 จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน เนื่องจากยังไม่มีผลการพิจารณาจาก  คสช. ตามที่ กทค. ได้หารือไป  และบริษัทไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบได้ทัน  อีกทั้งการปิดระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศต้องใช้เวลาพอสมควรในกรณีนี้ทางบริษัทเห็นว่า การสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 1800 MHz ควรมีการพิจารณายุติเป็นรายกรณีไป

    นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กทค. ได้มีมติให้รับเรื่องการขอให้ทบทวนมติ กทค.เรื่องการยุติมาตรการเยียวยาฯ ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไว้พิจารณา  และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการโดยเร่งด่วนดังนี้ 1. ศึกษาว่าจากกรณีนี้รัฐจะได้รับความเสียหายหรือไม่ 2. ประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่ 3. บริษัทที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือไม่ และ 4. บริษัทผู้ชนะการประมูลอีกราย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้หรือไม่  โดยให้ดำเนินการศึกษาและนำเสนอบอร์ด กทค. พิจารณาต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:58:59 PM)