กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการรู้เท่าทันสื่อ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือสถาบันการศึกษา ทรู วิชั่นส์ และสมาคมคนพิการ เพื่อส่งเสริมรายการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ของคนพิการทางสติปัญญา ออทิสติก และผู้บกพร่องทางจิต
    นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ สำหรับคนพิการ จำนวน 21 ตอน โดยมีสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต เป็นที่ปรึกษาร่วมกำหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางทรู วิชั่นส์ ช่อง TNN2 เพื่อให้คนพิการ ในฐานะประชาชนคนหนึ่งมีความเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่อโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้สื่อเพื่อการสร้างการรู้เท่าทันนั่นเอง
    กสทช. มีหน้าที่ทั้งในส่วนของการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ ซึ่งเป็นสิทธิในการสื่อสารหนึ่งของคนทุกคน ในฐานะผู้รับสื่อ ส่วนในอีกด้านหนึ่ง กสทช. ก็มีหน้าที่ในการสร้างความรู้เท่าทันให้กับประชาชนทุกคน นั่นก็หมายรวมถึงคนพิการด้วย การรู้เท่าทันสื่อนี้ เป็นเรื่องของการเข้าถึงสื่อได้ ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็สามารถมีส่วนร่วมกับสื่อได้ และเมื่อได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสม ละเมิด หรือละเลย ก็รู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเสนอแนะ / ร้องเรียนไปที่สื่อเอง หรือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งก็หวังว่า คนพิการหรือผู้ที่ดูแล เกี่ยวข้องกับคนพิการ จะได้รับประโยชน์จาก “รายการ พลังใจ...ไร้ขีด (Spirit of Mind)” ซึ่ง ทรู วิชั่นส์ ก็ได้ให้เวลาในการออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่มออกอากาศเทปแรกในเดือนพฤษภาคม 2557
    สำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทรู วิชั่นส์ ก็ได้ทำงานร่วมกับ กสทช. มาแล้ว โดยจัดทำรายการ “Deaf Channel” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์นำร่องที่มีบริการหลายๆ อย่างรวมกัน ทั้งภาพ ภาษามือ (ล่าม / ภาษามือเต็มจอ) เสียงบรรยาย และคำบรรยาย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงรายการได้อย่างเท่าเทียมกัน รายการดังกล่าวเพิ่งจะออกอากาศครบ 52 ตอน ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้มาร่วมกันจัดทำรายการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ของคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย บุคคลออทิซึม และผู้บกพร่องทางจิต ด้วยกันอีก
ตามแผนที่ได้ประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย จะแบ่งตอนเป็น 7 – 7 – 7 สำหรับแต่ละกลุ่มความพิการ และจะมี ตอนพิเศษ 1 ตอน ในช่วงสุดท้ายของโครงการนี้
    กสทช.สุภิญญาฯ หวังว่ารายการนี้ นอกจากจะช่วยให้คนพิการ รวมถึงพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อแล้ว ยังจะมีประโยชน์อื่นอีกด้วย เช่น การสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผู้ประกอบกิจการยังสามารถเรียนรู้ได้ว่า การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับคนพิการควรจะต้องทำอย่างไร ไม่ให้ละเลย หรือละเมิดเขาเหล่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) โทร 02 271 0151 ต่อ 455  โทรสาร 02 271 0151 ต่อ 454 หรือทาง http://bcp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/con.rights

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:35:19 PM)