ការិយាល័យ កសថឆ. សហការជាមួយធនាគារជាតិថែរក្សាប្រាក់ក្នុងស៊ីមរបស់ប្រជាជននិងការបង់ប្រាក់តាមរយះទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបរិភោគ

លោកករកិច្ច ដានវិចិត្រ អនុលេខាធិការ កសថឆ. ការងារកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ បញ្ជាក់ថា ការិយាល័យ កសថឆ. បានកំពុងនឹងពិពាក្សាគ្នាជាមួយធនាគារនៃប្រទេសថៃ(ថប៉ថ.) ដើម្បីចាត់តាំងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកាករបង់ប្រាក់តាមរយះទូរស័ព្ទចល័ត(Mobile Payment) ដោយសារតែក្នុងបច្ចុប្បន្នការការជួញដូររូបិយប័ណ្ណតាមរយះទូរស័ព្ទចល័តមានការកើនឡើង ជាពិសេសការបង់ថ្លៃទំនិញនិងសេវា។ ដោយក្នុងបច្ចុប្បន្នមានទាន់ប្រាកដថាអង្គភាពមួយណានឹងជាអង្គភាពគ្រឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារអ្នកបរិភោគក្នុងករណីដែលមានការខូចខាតពីការប្រើប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងស៊ីមហើយបង់ថ្លៃទំនិញនិងសេវាតាមរយះទូរស័ព្ទចល័ត។

លោកករកិច្ច បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ន Mobile Payment ក្នុងប្រទេសថៃនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារនៃប្រទេសថៃ ក្រោមព្រះរាជ្យក្រិត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចការបំរើសេវាការបង់ប្រាក់តាមរយះអេឡិចត្រូនិ ព.ស.2551 ដែលនៅក្នុងវគ្គសេវាបង់ប្រាក់តាមរយះអេឡិចត្រូនិតាមរយះឧប្បករណ៍ណាមួយ។ ដោយផ្ដោតទៅលើកិច្ចការដែលទាក់ទងនិងរូបិយប័ណ្ណរបស់ធនាគារពាណិជ្ជជាគោល។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានការប្រើទូរស័ព្ទចល័តក្នុងការឲ្យបំរើសេវាថ្មីៗ កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចជាការបញ្ជូលប្រាក់ក្នុងស៊ីមទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីបង់ថ្លៃទំនិញនិងសេវា រួមទាំងប្ដូរប្រាក់ក្នុងស៊ីមទៅជាពិន្ទុដើម្បីប្ដូរទិញទំនិញ។ ដោយក្នុងមួយថ្ងៃៗ មានប្រជាជនបញ្ជូលប្រាក់ក្នុងស៊ីមទូរស័ព្ទជាច្រើន។ ដោយបច្ចុប្បន្នមានអ្នកសេវាទូរស័ព្ទចល័តប្រភេទបញ្ជូលប្រាក់ជាង 80 លានលេខ បើមានការបញ្ជូលប្រាក់មួយស៊ីម 50 បាទ មានន័យថានឹងមានប្រាក់ចូលទៅនៅក្នុងស៊ីមទាំងអស់មួយថ្ងៃ 400 លានបាទ។ ដូច្នេះដើម្បីការពារបញ្ហាដែលអាចមានក្នុងអនាគត ពីឥរិយាបទក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកបរិភោគដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ អង្គភាពដែលទាក់ទង ទាំងធនាគារនៃប្រទេសថៃនិងការិយាល័យ កសថឆ. ទើបបានពិពាក្សាគ្នាជារហូត។ ដើម្បីត្រៀបជាស្រេចសម្រាប់ការចេញគោលការណ៍គ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាទាំងពីរភាគី ដើម្បីការពារអ្នកបរិភោគ​ ដែលអាចមានកើតឡើងបាននៅឆាប់ៗ នេះ។

“ក្នុងអនាគតអាចបានឃើញធនាគារពាណិជ្ជនិងអ្នកបំរើសេវាទូរស័ព្ទចល័តប្រកួតប្រជែងការឲ្យបំរើសេវា Mobile Payment ព្រោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សមិនបានបញ្ជូលប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីប្រើទូរស័ព្ទតែម៉្យាងនោះទេ ការបញ្ជូលប្រាក់ដើម្បីទិញទំនិញនិងសេវានឹងកើនឡើង ដោយចំនួននិងភាពញឹកញាប់ក្នុងការបញ្ជូលប្រាក់មានសារៈសំខាន់ដែលអង្គភាពដែលទាក់ទងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីការពារអ្នកបរិភោគ។ អ្នកជាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបរិភោគដែលការិយាល័យ កសថឆ. កំពុងបង្កើត ដោយជាការបន្តពីការងារចុះឈ្មោះស៊ីមដែលបច្ចុប្បន្នអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើទូរស័ព្ទចល័តបានហើយ និងបណ្ដាណឲ្យការិយាល័យ កសថឆ. អាចលើកកំពស់ការដំណើរការក្នុងការងារការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកបរិភោគក្នុងវិស័យប្រាក់ក្នុងស៊ីម និងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណនានាបានយ៉ាងល្អ និងជាគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅកាន់ digital economy យ៉ាងពិតប្រាកដ” លោកករកិច្ច បានពោល។

បង្កើតឡើងដោយ  -   (24/05/17 23:28:18)