NBTC ရုပ္သံလိုင္းရံုးက ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္လက္တြဲၿပီး၊ သံုးစြဲသူမ်ားလံုျခံဳမႈမ်ားအတြက္ျပည္သူလူထု၏စင္း(မ္) SIM ကဒ္ထဲရွိေငြႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုမွတဆင့္ေငြေပးေခ်မႈကိုၾကည့္ရႈေပးျခင္း၊

ရုပ္သံလိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း၊ တြဲဘက္တြင္းေရးမႉး ဦးေကာ္ကစ္ ဒန္ခ်ဳိင္းဝိက်စ္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ  ရုပ္သံလိုင္းရံုးသည္  ထိုင္းနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္နွင့္အတူ ေဆြးေႏြးေနေသာအေၾကာင္းမွာ-   
မိုဘိုင္းဖုန္းမွေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (Mobile Payment) ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လက္ရွိကာလတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ဘ႑ာေရးအေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈျမင့္တက္မ်ား ျပားလာေနသည္၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ေပးေဆာင္မႈတြင္ အကယ္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတဆင့္ SIM ကဒ္နွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုမ်ားအတြက္ေငြေပးေခ်မႈမွ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိလာလွ်င္ မည္သည္အဖြဲ႔အစည္းက စားသံုးသူအ တြက္ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္ခံျဖစ္ရန္အဓိကတာဝန္ရွိသည္ေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းမႈမရွိေသးေသာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ပစၥဳပၸန္ကာလထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (Mobile Payment) သည္ BE 2551 ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒအရ ထိုင္းနိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ၏ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖစ္သည္၊ အဆိုပါဥပေဒသည္ ကိရိယာ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွတဆင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ၿပီး၊ဘဏ္မ်ား၏ေငြေၾကးနွင့္ပတ္သက္ေသာအေရာင္းအဝယ္မ်ားကို အဓိက ထားသည္၊သို႔ေသာ္ဘ႑ာေရးဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားနွင့္မိုဘိုင္းရုပ္သံလိုင္း၏အသံုးျပဳမႈသည္တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ ေန႔လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာသည္၊ ဥပမာ- ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္မႈအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းေငြျဖည့္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ SIM ကဒ္ ေပၚရွိေငြကေနအမွတ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း prepaid SIM ကဒ္သံုး သူေန႔တိုင္းမ်ားျပားလာသည္၊ လက္ရွိတြင္မိုဘိုင္း ဖုန္းႀကိဳ တင္ေငြျဖည့္စာရင္းေပးသြင္းထားသူ အေရအ တြက္ သန္း 80 ေက်ာ္ရွိသည္၊ အကယ္၍ SIM ကဒ္တစ္ခု ေပၚတြင္ တစ္ေန႔ ၅၀ ဘတ္ေငြျဖည့္မႈရွိလွ်င္၊SIM ကဒ္အား လံုးထဲတြင္စုစုေပါင္းေငြ သန္းေပါင္း ၄၀၀ အထိရွိမည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈေျပာင္းလဲေသာ စားသံုး သူအျပဳအမူမွအနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ားကိုတားဆီးႏိုင္ရန္၊တာဝန္ရွိၾကေသာ ရုပ္သံလိုင္းရံုး ႏွင့္ထိုင္း ဗဟို ဘဏ္တို႔သည္ မၾကာမီတြင္ျဖစ္ပ်က္ဖြယ္ရွိသည့္စားသံုးသူကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ နွစ္ဖက္ စလံုး၏ခြဲေဝမႈအုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရွိ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရန္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

"အနာဂတ္တြင္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ Mobile Payment ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာယွဉ္ျပဳိင္မႈရွိရန္အလားအလာရွိသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လက္ရွိတြင္လူအမ်ားစုသည္မိို ဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳရန္ေငြျဖည့္မႈတစ္မ်ဳိးတည္းမဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူမႈ အတြက္ေငြျဖည့္မႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာသည္၊ စားသံုးသူ၊သံုးစြဲသူမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္သက္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အတူတကြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။၄င္းသည္ ရုပ္သံလိုင္းက တည္ ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာစားသံုးသူ၊ သံုးစြဲသူမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္အ တြက္ ျဖစ္သည္။ SIM ကဒ္မွတ္ပံုတင္မႈ၏အဆက္ျဖစ္ၿပီး၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္သံလိုင္း အား မိုဘိုင္းဖုန္းႀကိဳတင္ေငြျဖည့္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္စားသံုးသူ၊ သံုးစြဲ သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္းကိုေကာင္းမြန္စြာျမွင့္တင္ႏိုင္သည္၊ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စီး ပြားေရး digital economy ဖြံ႔ျဖဳိးတိုး တက္မႈအတြက္ အေျခခံကို အမွန္တကယ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္" ဟု ဦးေကာ္ကစ္က ေျပာၾကားသြားသည္။
 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 23:28:57)