เลขาธิการ กสทช. แจงสำนักงานฯ ไม่ได้ส่งข่าวและเปิดเผยข้อมูลให้สื่อมวลชน กรณีบันทึกตอบกลับจากสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการ กสทช. แจงส านักงานฯ ไม่ได้ส่งข่าวและเปิดเผยข้อมูลให้สื่อมวลชน กรณีบันทึกตอบกลับจากส านักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา

          นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ(รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (21 ก.ย. 2565) ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบ หนังสือตอบกลับจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องอ านาจของ กสทช. ในการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งที่ประชุมจะได้น าไป ประกอบในการพิจารณาเรื่องการรวมธุรกิจฯ ต่อไป ส าหรับกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับ หนังสือของ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตอบกลับข้อกฎหมายกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) นั้น ผมขอยืนยันว่า ส านักงานฯ ไม่ได้มีการส่งข่าวและเปิดเผย รายละเอียดของหนังสือดังกล่าวไปยังสื่อมวลชน มีแต่เพียงสื่อมวลชนบางส านักได้โทรศัพท์มาสอบถามผม ซึ่งผมได้ตอบไป ว่า “มีหนังสือตอบมาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานฯ จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกท่านให้ รับทราบต่อไป”              “กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) นั้น ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกๆ ด้านให้เพียงพอต่อการพิจารณาของที่ประชุม กสทช.” นายไตรรัตน์กล่าว

                                                           //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/21/2022 2:53:18 PM)

Download

Page views: 194