นายนิพนธ์ จงวิชิต

นายนิพนธ์ จงวิชิต

นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา