กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง-ประกาศและระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อประกาศหรือระเบียบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 • กฎกระทรวง (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การคำนวณกำลังส่งเครื่องวิทยุคมนาคมในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบโทรศัพท์ไร้สาย ย่านความถี่วิทยุ 1900-1906 MHz
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/AM ที่ทำงานในย่านความถี่วิทยุ 117.975-136.000 MHz เพื่อการสำรองจำหน่าย
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง แนวทางปฏิบัติของนิติบุคคลและสำนักงานสาขาของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 78 MHz
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 78 MHz (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 78 MHz (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 245 MHz
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 245 MHz (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่สูงมาก 245 MHz (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่สูงมาก 78 MHz และ 245 MHz
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การห้ามนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่และติดตั้งในรถยนต์ที่มีขนาดกำลังส่งสูงกว่าที่ได้รับอนุญาต มาทำการปรับลด
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ทำ นำเข้า ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่ และชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) กำหนดกำลังส่ง
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การปรับอัตราการเช่าเครื่องวิทยุคมนาคม
 • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ห้ามผู้เช่าใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้เช่าใช้จากกรมไปรษณีย์โทรเลข
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการงดหรือลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม พ.ศ. 2543
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2547
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ.2547
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2527
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยเอกชนนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2537
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2537
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล พ.ศ. 2535
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสื่อมวลชน พ.ศ. 2535
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการรถแท็กซี่ พ.ศ. 2540
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการเช่าใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับข่ายเฉพาะกิจ พ.ศ. 2534
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการยืมเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2546
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการรับแจ้งเอกสารสูญหาย พ.ศ. 2540

Download

 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข-ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่-(Synthesizer)-ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ-พ-ศ-2537.pdf
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข-ว่าด้วยการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม-พ-ศ-2547.pdf
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข-ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล-พ-ศ-2535.pdf
 • ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข-ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสื่อมวลชน-พ-ศ-2535.pdf
 •   รายการ 11 - 14 จาก 14   |   หน้า 2 จาก 2

สร้างโดย  -   (29/1/2559 16:21:58)