เกี่ยวกับ USO

  1. เกี่ยวกับ USO NET
             การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) เรียกโดยย่อว่า USO เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
               ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 และ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นำไปสู่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 2 นี้ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และขาดแคลนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในชนบท และพัฒนาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
           โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ USO NET เริ่มตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พิมพ์งาน ปรินท์งาน และอื่นๆ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคตได้

สร้างโดย  -   (17/2/2559 18:24:00)

Download

Page views: 46723