การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน กสทช.

ผังโครงสร้างตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สร้างโดย  - admin NBTC (04/18/2562)