ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไปต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. ....

ผลการรับฟังความคิดเห็น+กสทช..pdf

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็น-กสทช.pdf

Create by  -   (1/31/2016 7:11:10 PM)

Download

Page views: 337