ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทาง Web site ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว โดยรายละเอียดของรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะปรากฏตามเอกสาร Download

 

Download

  • เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-(1).pdf

Create by  -   (1/31/2016 8:25:39 PM)

Download

Page views: 245