ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศฯ  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 สำนักงาน กสทช. จึงได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมร่างประกาศฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ก่อนนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Create by  -   (8/13/2016 11:12:01 PM)

Download

Page views: 265