ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
(Power Line Communications – PLC)
วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30-13.30 น
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
กำหนดการ [pdf]   1197961284_2_agenda.pdf
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น  3_PLC_DraftHearing.pdf

ภาพงานกิจกรรม 
http://www.ntc.or.th/images/PLC/index.html
Download การรับฟังความคิดเห็นฯ
- ช่วงที่ 1
 VDO on demand
 Download (62.2 MB)
- ช่วงที่ 2
 VDO on demand
 Download (145.5 MB)
หมายเหตุ : เอกสารนี้ห้ามนำไปใช้อ้างอิงและใช้เฉพาะรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น
ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2271 0151-60  ต่อ 915
โทรสาร  02 271 3518
E-mail: [email protected]

Download

Create by  -   (3/31/2016 11:29:32 AM)

Download

Page views: 272