ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ:มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ

1. มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับจานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (fixed-satellite service) ที่ใช้วงโคจรของดาวเทียมประจำที่ (geostationary-satellite orbit)
2. มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ [pdf]

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 915  โทรสาร 02 271 3518
E-mail: [email protected]

Create by  -   (3/30/2016 6:12:44 PM)

Download

Page views: 154