ผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแนวทางการส่งเสริมกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแนวทางส่งเสริมกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม    
ร่างมติที่ประชุม กทช. ครั้ง 46/2550

สร้างโดย   - admin NBTC

Download