มาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย ของโครงข่ายและระบบโทรคมนาคม

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง  (ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายและระบบโทรคมนาคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ได้จัดทำ(ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายและระบบโทรคมนาคม และได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

 Download รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download

Create by  -   (8/6/2016 10:50:05 AM)

Download

Page views: 369