รายงานการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว แจ้งส่งความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช. ตามประเด็นที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การอนุญาตฯ ตามประกาศฯ สำหรับผู้ขอรับการอนุญาต
2. ความเหมาะสมของประเภทการอนุญาตฯ
3. ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาต
4. ความเหมาะสมของเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศฯ  
5. ประเด็นเพิ่มเติมอื่น ๆ

โดยในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปดังกล่าวมีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ผ่านทางอีเมล์ของกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย ตามลำดับ ดังนี้
1. นายสุชาติ  เลิศวัฒนกิจกุล
2. นายอพิวัฒน์  ชุ่มเมืองอิน
3. นายะนงศักดิ์  ภาวิชัย
4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยนายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ

ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับตามประเด็นที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงความคิดเห็นดาวน์โหลดด้านล่าง
 

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 8:17:21 PM)

Download

Page views: 332