สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556

Download

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:15:22)

Download