สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ....

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 16 ธันวาคม 2556 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นั้น สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ดังกล่าวแล้ว  
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจะเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

1-ความคิดเห็น+ร่างประกาศ+กสทช.+เรื่อง+แผนเลขหมายโทรคมนาคม+พ.ศ.+.....pdf
ความคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.......pdf 
 

Download

  • 1-ความคิดเห็น-ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนเลขหมายโทรคมนาคม-พ-ศ.pdf
  • ความคิดเห็น-ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม-พ-ศ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:48:30 PM)

Download

Page views: 317