สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site ของสำนักงาน กสทช.เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2555 ถึง 2 มีนาคม 2555 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวม พร้อมทั้งสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว และกสทช. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร Download

Download

  • เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (8/13/2016 10:16:41 PM)

Download

Page views: 294