สรุปข้อคิดเห็นและการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553) ส่วนภูมิภาค

จากการที่ กทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553) ส่วนภูมิภาค  จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1.  ภาคเหนือ  โรงแรมดิเอมเพรส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
ครั้งที่ 2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
ครั้งที่ 3   ภาคใต้ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีสรุปข้อคิดเห็นและการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2 ส่วนภูมิภาค

 Download สรุปข้อคิดเห็น 

Download

  • 4_summary_Hearing_Standard_BWA.pdf

Create by  -   (8/6/2016 9:49:06 AM)

Download

Page views: 338