สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... รายละเอียดคลิ๊ก ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 - วันที่ 16 กันยายน 2559 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว แล้ว
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/28/2016 5:18:18 PM)

Download

Page views: 319