สรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 20 เมษายน 2557 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รวมถึงดำเนินการเผยแพร่สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว
บัดนี้สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างกระบวนการนำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

  • สรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง.pdf

Create by  -   (3/28/2016 12:04:15 PM)

Download

Page views: 269