สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินงานต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ฉบับ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ไปแล้ว โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป นั้น

     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ฉบับ พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไป ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาดำเนินการภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว

     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/8/2017 2:26:10 PM)

Download

Page views: 343