สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2)

 ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
    ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
    สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ.pdf 

Download

Create by  -   (1/31/2016 4:06:58 PM)

Download

Page views: 1804