สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-(1).pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:10:03)

Download