สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....

ผลการรับฟังความคิดเห็นมาตรา+62+กสทช..pdf

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นมาตรา-62-กสทช.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/31/2016 7:09:40 PM)

Download