สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

สร้างโดย  -   (28/3/2559 14:40:14)

Download

Page views: 78