สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 2:40:14 PM)

Download

Page views: 296