สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
     1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ851-869  เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
     2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ย่านความถี่ 806 - 814 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-869เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ไปแล้วนั้น

    สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น+ย่าน+800+MHz.pdf

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-ย่าน-800-MHz.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:59:45 PM)

Download

Page views: 267