สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....โดยได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นั้น

     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีต่อความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เมื่อการประชุมครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร Download

 1-ประกาศหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์+-+ผ่าน+กสทช..pdf 
 2-สรุปผลการรับฟัง+-+หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์+-+Final.pdf
 

Download

  • 1-ประกาศหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์-ผ่าน-กสทช.pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟัง-หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์-Final.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:55:56 PM)

Download

Page views: 305