สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  นั้น

                สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร Download

 

1.เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช.

2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ

1-ร่างประกาศฯ+และแบบรับรองการปฎิบัติตามเงื่อนไข.pdf
2-เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf 
 

Download

  • 1-ร่างประกาศฯ-และแบบรับรองการปฎิบัติตามเงื่อนไข.pdf
  • 2-เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:23:10 PM)

Download

Page views: 311