สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ทางทะเล ย่านความถี่ 2170 - 26175 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 2170 - 26175 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559  ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.   ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมด และได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
     กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 2170 - 26175 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/28/2016 4:29:49 PM)

Download

Page views: 327