สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ระหว่างกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจำที่ และกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ระหว่างกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจำที่ และกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมด และได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
      กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ระหว่างกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจำที่ และกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/20/2017 4:09:47 PM)

Download

Page views: 322