สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เรียบร้อยแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/25/2017 4:23:32 PM)

Download

Page views: 333