สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 – 19 มิถุนายน 2558 พร้อมกับจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุฯ ข้างต้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ไปแล้วนั้น
    สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ระบบ เอ.เอ็ม และระบบดิจิตอล ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท.  และ กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป

สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Download

  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:27:43 PM)

Download

Page views: 320