สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง "มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ...."

เอกสารแนบ+1_สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Download

  • เอกสารแนบ-1_สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:54:49 PM)

Download

Page views: 259