สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....โดยได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นั้น

     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ให้ชะลอการประกาศบังคับใช้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ไว้ก่อน โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ดังกล่าวแล้ว

     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดังปรากฏตามเอกสาร Download

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังประกาศ-กสทช-เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 10:18:19 AM)

Download

Page views: 291