สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. .... ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่  2 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ....  ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว

Download

  • ตารางสรุปผลรับฟังความคิดเห็นฯ.doc
  • ร่างประกาศฯ.pdf

Create by  -   (8/14/2016 5:13:15 PM)

Download

Page views: 241