สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18 กันยายน  – 2 ตุลาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2560 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น
 
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการ โดยจะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากการพิจารณาของ กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/3/2017 4:07:32 PM)

Download

Page views: 345