สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ระหว่างวันที่ 10  เมษายน 2558 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น 

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีมติดังนี้
    1. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)  ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการปรับปรุงเชิงอรรถระหว่างประเทศ รวมทั้ง การแก้ไขประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
    2. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ โดยให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. และ กทค. และนำร่างประกาศฯ เสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:20:27 PM)

Download

Page views: 697