สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 17 ตุลาคม 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ไปแล้ว โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท.  กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป นั้น

     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ  ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว

     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 เป็นการเพิ่มเติมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/8/2017 10:28:03 AM)

Download

Page views: 338