สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2556 – 30 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นั้น

               สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 

               ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว
เอกสารที่่ต้องดาวน์โหลด: สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ+ฯ.pdf

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-ฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:33:59 PM)

Download

Page views: 308