สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง ร่าง สิทธิแห่งทาง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สรุปข้อคิดเห็นภาคผู้ประกอบการ
สรุปข้อคิดเห็นภาคหน่วยงานของรัฐ

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/3/2559 17:00:57)