สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-(1).pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:09:00)

Download