สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (1).pdf

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-(1).pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:50:24 PM)

Download

Page views: 313