สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก

1-ประกาศ+Femtocell+ฉบับประธานลงนาม+(ร่าง).pdf
2-ตารางสรุปประเด็นจากการ+hearing+femtocell+rev7+(ผ่านเว็บ)+(4).pdf

Download

  • 1-ประกาศ-Femtocell-ฉบับประธานลงนาม-(ร่าง).pdf
  • 2-ตารางสรุปประเด็นจากการ-hearing-femtocell-rev7-(ผ่านเว็บ)-(4).pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:18:46 PM)

Download

Page views: 301