สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก

Download

  • 1-ประกาศ-Femtocell-ฉบับประธานลงนาม-(ร่าง).pdf
  • 2-ตารางสรุปประเด็นจากการ-hearing-femtocell-rev7-(ผ่านเว็บ)-(4).pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (12/2/2559 16:50:16)